UTTAR PRADESH  =>      JOURNALIST

  Amit Bhargava
  Rakib
  Sharvan kumar
  Siken Sekhar Bajpai
  Vipul Jain