PRINT MEDIA  =>      JOURNALIST

  Dilbar Gothi
  Habib Akhtar
  Manoj Kumar Mishra
  Rahul Parcha
  Raj Kumar Agrawal
  Ratnesh Mishra
  Shiv Das Prajapati
  Sidharth Mishra
  Syed Khurram Raza
  vinod mani gautam
  YOGES SHARMA